0 items

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Door bij Bingowinkel.nl uw bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de levering- en betalingsvoorwaarden.

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

Door te bestellen en te betalen komt een koop tot stand.

Herroeping bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product behouden wenst te worden. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingrecht zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer moeten retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en bent u eigenaar.

Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van het herroepingrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening consument. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingrecht

Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. In afwijking van het vorige kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Bingowinkel.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk- zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Bingowinkel.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat deze de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de Bingowinkel.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bingowinkel.nl is niet verantwoordelijk voor transportatie naar een secundaire locatie.

Betaling

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Garantie

Bestelt u een artikel bij Bingowinkel.nl, dan heeft u recht op de wettelijke garantie alsmede de garantie die onze leveranciers op hun producten geven. Dit kan per merk / leverancier verschillend zijn. Bingowinkel.nl volgt de wettelijke bepalingen over het garantie geven op gekochte producten. Uw factuur of pakbon dient als aankoopbewijs.

Aansprakelijkheid

Bingowinkel.nl is uitsluitend aansprakelijk voor de door de consument geleden schade indien deze schade aan Bingowinkel.nl is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Bingowinkel.nl komt. Bingowinkel.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar mailings of op de website. Bingowinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de consument van enig door Bingowinkel.nl geleverd artikel.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Bingowinkel.nl klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Bingowinkel.nl en niet aan derden verstrekt t.b.v. commerciële doeleinden. Indien de consument van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kan dit schriftelijk of per email aan ons kenbaar gemaakt worden. Afmelden voor de digitale nieuwsbrief is ook mogelijk via de ‘afmeld’ functie die in de nieuwsbrief is opgenomen.

Niet tevreden?

Wij staan voor 100% achter onze producten, en daarom kunt u bij ons rekenen op een goede service. Indien u niet tevreden bent over onze producten, neem dan binnen redelijke termijn contact op met de klantenservice via één van onderstaande contact mogelijkheden. Vermeld hierbij uw naam, adres, woonplaats en factuur en/of ordernummer. Bingowinkel.nl zal uw klacht zo correct en spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen. Indien de klacht niet binnen deze periode opgelost kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur.
 
Handelsnaam: Bingowinkel.nl

Vestigingsadres:
Kraanbaan 308 
2951 JG Alblasserdam

Post en retouradres:
Bingowinkel.nl
Postbus 4
2950 AA Alblasserdam 

Telefoonnummer: 078-8880075
Telefonische bereikbaarheid: Maandag tot Donderdag van 10:00 tot 17:00 en Vrijdag van 10:00 tot 13:00 
Emailadres: info@bingowinkel.nl

ING Bank: NL58INGB0005256182 
KvK-nummer: 50218093  
BTW nummer: NL002036425B10

 

 Download algemene voorwaarden